2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowychWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 30.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 261 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu – nie później niż do lipca 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA: www.sowa.efs.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być:

a.Przedsiębiorcy;

b.Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

c.Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

d.Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2014 r. poz. 1649, z późn. zm.);

e.Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca

f.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

g.Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;

h.Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; 9.

i.Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniające kryteria dostępu wskazane w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Wnioski można składaćwspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), do której zadań należeć będzie co najmniej:    

•    rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),    

•    współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,    

•    określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,    

•    identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,    

•    przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,    

•    przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze.

Do wydatków kwalifikowalnych związanych z utworzeniem
i prowadzeniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji zalicza się wydatki na:

1) realizację działań edukacyjnych, w tym szkoleń, informacyjnych i usług doradczych;

2) badania i analizy;

3) pokrycie kosztów pośrednich;

4) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

5) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.    

•    Wydatki, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dostępne na stronie PARP pod adresem www.power.parp.gov.pl. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.

Kryteria Wyboru Projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu w ramach konkursu, tj. 2 200 000, 00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w Rozdziale 9.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie 22 432 89 91-93.

Linki

Dokumentacja konkursowa

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.