ZMIANA TERMINU: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawaWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do sierpnia 2020 r.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Komunikatem z 19 marca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, został wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

2. Załączniki od 2 do 7 do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa). Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu. Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.        

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl

Linki

https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip06-00-01420

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.