2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwościWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 15.12.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2018-03-01

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem:

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy, szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:

1. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia

oraz

2. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja założona na konkurs wynosi 30 909 000 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  

załącznik 1 wzór karty oceny merytoryczne 

załącznik 2 wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje 

załącznik 3 wzór deklaracji poufności dla członka KOP 

załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla obserwatora 

załącznik 5 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

załącznik 6 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 

załącznik 7 wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

załącznik 8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

załącznik 9a wzór umowy o dofinansowanie 

załącznik 9b wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe 

załącznik 10 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie 

załącznik 11 zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER 

załącznik 12 Standardy CAM 

załącznik 13 koncepcja narzędzia IT dla mediacji oraz infolinii

załącznik 14 minimalny zakres szkoleń 

załącznik 15 wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie 

 

wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu  

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

  Miejsce i termin spotkania:

sala nr 501 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-559 Warszawa,

06 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Osoby zainteresowana wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: aneta.utkowska@ms.gov.pl Na zgłoszenia czekamy do dnia 05.12.2017 r

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

UWAGA

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” dotyczy wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. Przesunięto termin zakończenia naboru wniosków z dnia 22.01.2018 roku na dzień 31.01.2018 roku.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 08.01.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

Uzasadnienie: modyfikacja ma na celu umożliwienie wszystkim potencjalnym wnioskodawcom skorzystania z oferowanych przez IP szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie, co powinno przełożyć się na lepszą jakość składanych wniosków i umożliwić wybór projektów we wszystkich obszarach wsparcia objętych konkursem. Szkolenia odbędą się w dniach 11-24.01.2018 r. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje również spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.