2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwościWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 3.04.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2018-05-15

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

- szkoły wyższe,

- jednostki naukowe 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowaniaprojektów przewidujących organizację trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 70 uczestników (sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich) w każdym z typów. Konkurs stanowi kontynuację studiów podyplomowych zorganizowanych w ramach konkursu z 2016 roku (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16), które cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Dofinansowanie na dany typ studiów otrzyma tylko jeden projekt.

W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym z nw. typów:

a)         I typ – Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich;

b)         II typ - Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;

c)         III typ - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających przestępczość gospodarczą / finansową.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów.

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18

załącznik 1 wzór karty oceny merytorycznej: 

załącznik 2 wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje; 

załącznik 3 wzór deklaracji poufności dla członka KOP; 

załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla obserwatora; 

załącznik 5 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności; 

załącznik 6 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności; 

załącznik 7 wzór wniosku o dofinansowanie; 

załącznik 8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie; 

9a wzór umowy o dofinansowanie; 

załącznik 9b wzór umowy o dofinansowanie kwoty ryczałtowe; 

10 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie; 

załącznik 11 zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER; 

załącznik 12 programy studiów podyplomowych; 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 441 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja założona na konkurs wynosi 1 323 000 PLN. 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik 7 wzór wniosku o dofinansowanie;  

Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik 9a wzór umowy o dofinansowanie 

załącznik 9b wzór umowy o dofinansowanie kwoty ryczałtowe 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek podane są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.