Zmiana terminu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 26.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

Zmiana terminu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. 

Kto może składać wnioski?

a)       jednostka samorządu terytorialnego;

b)       stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego;

c)       organizacja pozarządowa;

d)       partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);

e)       przedsiębiorca;

f)        szkoła wyższa;

g)        jednostka naukowa.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej: https://IP.MSWIA.GOV.PL

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.    

Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.   

Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty 50 000 zł. Projektem należy objąć co najmniej 20 JST.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 34 133 400 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące i czterysta złotych)

oraz budżetu Państwa w kwocie 6 366 600 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy i sześćset złotych).

Regulamin konkursu

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.Wzór wniosku znajduje się w aplikacji SOWA na stronie internetowej: https://sowa.efs.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IP w zakładce konkurs I 2020 http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Pytania i odpowiedzi

IOK zorganizuje spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminie i zasadach uczestnictwa na spotkaniu

IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl) i telefonicznie pod numerami telefonów: 

694 444 163,

22 60 145 63,

22 60 155 40.   

Odpowiedzi będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.

Linki

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.