2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 1.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

pażdziernik 2020

Miejsce składania wniosków

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. do godz. 15:00.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z instrukcją dostępną na stroniehttps://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc, z zachowaniem poniższych zasad:

1)      Wniosek jest przygotowywany przy pomocy aplikacji SOWA, która jest dostępna pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl;

2)      Każdy użytkownik systemu/wnioskodawca powinien posiadać aktywne konto użytkownika, które może samodzielnie założyć poprzez zakładkę: „Załóż konto”[1]. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014–2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce „Pomoc”.

3)      Po zakończeniu wypełniania elektronicznej wersji wniosku w systemie należy zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy z bocznego menu formularza kliknąć przycisk „Sprawdź”. Jeżeli pola objęte walidacją nie zostały uzupełnione lub zostały uzupełnione błędnie, zostanie wyświetlona Karta walidacji zawierająca listę wykrytych we wniosku błędów. Przy każdym błędzie znajduje się link do danej sekcji. Po poprawieniu danego błędu i ponownym kliknięciu przycisku „Sprawdź”, jeżeli błąd został poprawnie skorygowany, nie będzie się już dłużej wyświetlał w Karcie walidacji.

4)      Po uzupełnieniu wniosku i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych wnioskodawca przesyła do IOK wersję elektroniczną wniosku za pomocą systemu SOWA.[1]  W przypadku problemów w działaniu systemu zaleca się skorzystanie z informacji znajdujących się w zakładce „Pomoc” i „Często zadawane pytania” lub kontakt z działem wsparcia technicznego dla użytkowników (HelpDesk). Kontakt z pracownikiem HelpDesk możliwy jest m.in. poprzez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia problemu, który dostępny jest w stopce pod linkiem „Zgłoś problem”. Dodatkowe informacje związane ze wsparciem technicznym dla systemu SOWA są dostępne w zakładce „Pomoc” w dokumencie „Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOWA dla PO WER”.

Kto może składać wnioski?

- Minister właściwy ds. administracji publicznej

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

- organizacje pozarządowe

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER

- przedsiębiorcy

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki będą przeznaczone na granty dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kryteria wyboru projektów

Dostępne w regulaminie konkursu na stronie internetowej ip.mswia.gov.pl

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 59 400 000 zł(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 50 062 320 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych) oraz budżetu państwa w kwocie 9 337 680 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie: ip.mswia.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zostały opisane w regulaminie konkursu na stronie: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2020/11200,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html

Linki

ip.mswia.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt