2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życieRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 14.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 30 marca 2020 r. od godz.8:00 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:30(po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 17 lipca 2020 r. do godz. 15:30.

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu z dnia 06.04.2020 r.  WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu z dnia 19.05.2020 r. WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu (PDF 1,26 MB) z dnia 19.05.2020 r. WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020;

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi); WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi); aktualizacja z dnia 16.03.2020 r.  WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20.

Komunikaty:

Komunikat nr 1 z dnia 16.03.2020 r.

Komunikat nr 2 z dnia 06.04.2020 r.

Komunikat nr 3 z dnia 19.05.2020 r.

Komunikat nr 4 (PDF 520 KB) z dnia 25.06.2020 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi); aktualizacja z dnia 16.03.2020 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl. Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Linki

Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Serwis Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.