2.2 Inwestycje profilowane

2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjneRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 30.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

2.2 Inwestycje profilowane

Poddziałanie

2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

Miejsce składania wniosków

 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

 
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA”) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą). Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.

Kto może składać wnioski?

 
Nabór skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6, z zastrzeżeniem ograniczenia wprowadzonego w pkt 13 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:

1) hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),

2) restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, 

3) organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),

4) wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

a) posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;

b) prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 
Nabór obejmuje typ projektu 2) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Kryteria wyboru projektów

 
Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A - Podstawowe

A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.2. Kwalifikowalność wnioskodawcy

A.3. Kwalifikowalność wartości projektu

A.4. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE  

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1 Zakres rzeczowy projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Budżet projektu

B.2. Pomoc publiczna

B.3. Trwałość instytucjonalno-finansowa  

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP oraz w załączniku nr 7 do Regulaminu wezwania konkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne i 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 30 000 000 PLN.

 

Regulamin konkursu

 
Regulamin wezwania konkursowego (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu wezwania konkursowego (ZIP 7 MB)

Załączniki do Regulaminu wezwania konkursowego w wersji edytowalnej (ZIP 394 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 
Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 
Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 
Nie są przewidziane

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Komunikat o wstrzymaniu naboru zostanie podany na stronie https://gwa.pomorskie.eu/

Pierwszeństwo w wyborze do dofinansowania wynika z kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie (wg. daty i czasu wysłania wniosku w GWA). Szczegółowe informacje o zasadach wyboru projektów przedstawione są w pkt 6.3 Regulaminu wezwania konkursowego.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek wysłany w GWA. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi

 
w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Linki

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest również na stronie RPO WP 2014-2020:

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-2-2-inwestycje-profilowane-poddzialania-2-2-1-inwestycje-profilowane-wsparcie-dotacyjne-1 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.