ZMIANA REGULAMINU 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 16.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

ZMIANA REGULAMINU 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700, e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przedmiotowego konkursu wymagana jest Rekomendacja Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Należy ją złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ww. terminie, zarówno w formie elektronicznej przez system LSI MAKS2, jak i w formie papierowej w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie;);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty   skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 358) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 439 379,42 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 2 MB) - obowiązuje od 22.09.2020 r.

Regulamin konkursu (DOC 2 MB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 979 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818.)

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOC 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2.

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego /Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Związku ZIT/ Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu: ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, pok.22, zit.elblag@umelblag.pl, tel. 55 239 33 26.

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.