Anulowanie konkursu: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 29.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

Anulowanie konkursu: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 212, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Sposób składania wniosków

Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projekt:

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny  (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Od dnia 30.03.2020 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.05.2020 roku (do godziny 15:00 - po godzinie 15:00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana). 

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej (dwa oryginały wraz z wymaganymi załącznikami), należy składać w dniach od 30 marca 2020 r. do 29 maja 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 212, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” są:

a) jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego w tym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

b) wojewódzkie samorządowe osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 2.2 w ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące tworzenia nowych oraz rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych (w tym budowa, przebudowa i remont obiektów/budynków) – będących w posiadaniu Wnioskodawcy – poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które wykażą prawo własności lub użytkowania wieczystego do uzbrajanego terenu.

Ponadto, dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, tj. w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego stanowić mogą mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu.

Preferencjami objęte będą m.in. inwestycje:

- na terenach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie znaczącej infrastruktury transportowej;

- realizowane na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji;

- przyczyniające się do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu;

- zlokalizowane na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym;

- wykazujące dużą zdolność do pozyskania inwestorów;

- przyczyniające się do wyrównania dysproporcji w rozmieszczeniu funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. 

Kryteria wyboru projektów

kryteria_wyboru_projektow (PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 9 500 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin_jednoetapowego_konkursu_w_ramach_działania_22 (PDF 1014 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zal_2_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_EFRR (PDF 407 KB)

Zal_3_Instrukcja_wypelniania_wnioskow_EFRR (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_wraz_z_zalacznikami (DOC 11 MB)

Wzór karty oceny wyboru projektów (XLSX 14 MB)

Pozostałe dokumenty  (RAR 7 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie  (PDF 1014 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych Departamentu Inwestycji i Rozwoju– pokój 314, III piętro, ul. Sienkiewicza 63.  

Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

Pracownicy Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w pod numerami telefonów: 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 57.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3773-oglaszenie-jednoetapowego-konkursu-zamknietego-nr-rpsw-02-02-00-iz-00-26-306-20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.