2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPInteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 10.04.2018 do 25.10.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu.Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu .

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla usług proinnowacyjnych: 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;i dla inwestycyjnej części projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:wynosi 70 000 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) – dotyczy projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PARP

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93 lub 0 801 332 202.

Linki

http://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.