2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

2.3.6 Granty na EurograntyInteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 01.04.2021 do 27.01.2022

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie

2.3.6 Granty na Eurogranty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

90 dni od dnia zamknięcia naboru w rundzie

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania 2.3.6 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, m.in. Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych, LIFE – Program LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Kryteria wyboru projektów

Do poddziałania 2.3.6 PO IR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5 000 000,00 zł, w tym dla projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 1 000 000,00 zł,

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 000 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. poddziałania pod adresem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. poddziałania pod adresem

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. poddziałania pod adresem

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały określone w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania pod adresem. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202

Linki

Strona działania.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.