2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

2.3.1 Innowacje w MŚPRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 7.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie

2.3.1 Innowacje w MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-071/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Typy Beneficjentów:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z oceny formalno-merytorycznej.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalno-merytoryczne.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.W sytuacji, gdy alokacja przyznana na nabór nie zostanie wyczerpana, wsparcie udzielone zostanie wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria wyboru oceny formalno-merytorycznej. W przypadku przekroczenia alokacji ocenie podlegać będą projekty złożone – zgodnie z kolejnością złożenia – do równowartości 130% alokacji naboru (z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania naboru Instytucja Pośrednicząca może zwiększyć ten limit). Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57 304 000 zł

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Brak możliwości wniesienia odwołania wynika z ogłoszenia naboru w trybie nadzwyczajnym.(link do Regulaminu)

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.