2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17Infrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

od 31.10.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

a)     Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/. 

b)     W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu - Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w GWD - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku stanowi wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt. „O” wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego (zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i sumę kontrolną wraz z wymaganymi załącznikami.

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

  • parki narodowe (forma prawna – kod 428);

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których celem jest dokonanie oceny stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o Kryteria wyboru projektów określone w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 15.09.2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Linki

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.