ZMIANA TERMINU:2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór)Polska Cyfrowa

Termin konkursu

zakończony 30.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

ZMIANA TERMINU:2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;
  • utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

 

Kryteria wyboru projektów

3a. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w I rundzie konkursu

3b. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w II rundzie konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% wydatków kwalifikowanych projektu, stanowiące środki UE (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Runda I – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Runda II – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.4@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.