2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LABInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 9.09.2019

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 20 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Innowacji

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w wersji elektronicznej  (skan dokumentacji zapisanej w formacie PDF) na adres e-mail: szkoladlainnowatora@mpit.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Instytucja (osoba prawna), której celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych. 

Grantobiorcą - operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu,
 • koszty związane ze świadczeniem usług zleconych trenerom, doradcom metodycznym i innym ekspertom zewnętrznym,
 • podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację Zadania,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, używanych do realizacji Zadania,
 • koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań,
 • koszty opracowania, publikacji i dystrybucji materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych,
 • zakup lub wynajem sprzętu, aparatury, mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu, oraz koszty niezbędnych prac instalacyjnych i dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania,
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów obejmujących elementy przyczyniające się do rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, wizyt w firmach innowacyjnych i jednostkach naukowych, spotkań z wynalazcami, itp.,
 • koszty działań ewaluacyjnych, w tym przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia wywiadów itd.,
 • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie, koszty wynajmu lub utrzymania powierzchni biurowej w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania),
 • działania informacyjno-promocyjne.                                                  

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to maksymalnie 10 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin pilotażu Szkoła dla innowatora (PDF 554 KB)

Lista kompetencji proinnowacyjnych (PDF 401 KB)

Założenia projektu (PDF 767 KB)

Kryteria oceny (PDF 530 KB)

Oświadczenie o bezstronności (DOCX 101 KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego (DOCX 86 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór aplikacji (DOCX 137 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o powierzenie grantu - Grantobiorca (PDF 772 KB)

Wzór umowy o powierzenie grantu - konsorcjum (PDF 771 KB)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: szkoladlainnowatora@mpit.gov.pl wpisując w tytule: "Pytanie - 2.4.1 PO IR, Szkoła dla innowatora".

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.