2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LABInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 6.10.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na Gali, która odbędzie się w styczniu 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek konkursowy należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD, DVD lub USB w formacie Word Microsoft Office (.doc) do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski?

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.);

2)    przedsiębiorcy;

3)    jednostki naukowe wraz z przedsiębiorcą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Jedną z nagród dla laureatów konkursu jest możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.Grant może być przeznaczony na dofinansowanie kosztów:

1)    dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;

2)    usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

3)    szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

4)    podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

5)    transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;

6)    rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

7)    organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;

8)    reklamy w mediach targowych;

9)    udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

10)organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

11)informacyjno-promocyjne projektu;

12)wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria dostępne na stronie PARP pod adresem http://wydarzenia.parp.gov.pl/konkursppp, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Grant może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na granty stanowiące jedną z nagród w konkursie wynosi 600 tyś zł.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku konkursowego oraz wniosku o powierzenie grantu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o powierzenie grantu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

http://wydarzenia.parp.gov.pl/konkursppp

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.