Konkurs anulowany: 2.5 Inwestorzy zewnętrzniRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 5.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

Konkurs anulowany: 2.5 Inwestorzy zewnętrzni

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w październiku 2020 roku.

Miejsce składania wniosków


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

 
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.


Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?


Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

  1. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  3. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  4. przedsiębiorców.

będących właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym pod adresem: https://www.arp.gda.pl/1360,ranking-terenow-inwestycyjnych.html.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?


Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 2 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych.

Wsparcie w ramach niniejszego naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym pod adresem: https://www.arp.gda.pl/1360,ranking-terenow-inwestycyjnych.html.

Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego zakresem pojedynczego projektu musi wynosić co najmniej 5 hektarów.

Lista terenów inwestycyjnych uprawnionych do wsparcia w ramach konkursu (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru) stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów


Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ.

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 
Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Miejsca pracy

C.2. Ład przestrzenny

C.3. Tereny zdegradowane

C.4. SUERMB

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu


Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Projekty składane w niniejszym konkursie muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 2.5. w SzOOP RPO WP oraz w pkt 6.3. Regulaminu konkursu.

Wsparcie udzielone w ramach naboru stanowi pomoc zwrotną w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Powyższe oznacza, iż w przypadku ostatecznego niezagospodarowania terenów przez inwestorów z sektora MŚP lub zagospodarowania przez inwestorów z sektora dużych przedsiębiorstw kwota dofinansowania zostanie proporcjonalnie pomniejszona i będzie podlegać częściowemu zwrotowi.

Zasady i warunki zwrotu zostały opisane we Wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Alokacja: 50 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu


Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie


Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie


Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek


W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
  • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi


w sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.5. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Michał Beyer, tel. (58) 32 68 142, e-mail m.beyer@pomorskie.eu,

- Stanisław Leszczyński, tel. (58) 32 68 142, e-mail s.leszczynski@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki


http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-2-5-inwestorzy-zewnetrzni-rpo-wp-2014-2020-rppm-02-05-00-iz-00-22-004-20-

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.