2.5 Programy AkceleracyjneInteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 18.11.2020 do 09.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.5 Programy Akceleracyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 90 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których akceleratory:

  • będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce;
  • przy udziale Odbiorców technologii i Inwestorów realizować będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla tych startupów pochodzących z zagranicy, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia/pozyskania kapitału,
  • udzielać będą pomocy publicznej startupom (granty w formie pieniężnej) celem wsparcia ich działań.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu – nie określono.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:Wynosi 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), w tym:  

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 750 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 56 250 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PARP

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.