2.5 Skuteczna pomoc społecznaWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 31.12.2017 do 19.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 19.01.2018 r. (do godz. 23.59).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym liczba Partnerów w projekcie musi wynosić minimum 3, a maksymalnie 5. W skład partnerstwa musi wejść obligatoryjnie podmiot zatrudnienia socjalnego, utworzony i działający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Wnioskodawca i/lub partnerzy musi/muszą posiadać doświadczenie w pracach koncepcyjnych nad modelami współpracy w obszarze polityki społecznej oraz zapewniać potencjał kadrowy tj. pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w pracach zespołów projektowych o charakterze koncepcyjno-analitycznym lub udział w dwóch projektach związanych z tworzeniem modeli społecznych oraz minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zatrudnienia socjalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono wymogi formalne (pkt 6.2) oraz kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne podlegające ocenie merytorycznej (pkt 6.3).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 21 225 390,00 PLN.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 z dnia. 29.11.2017 r. (PDF, 534.46 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca Wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oraz przedstawiona w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17.

Pytania i odpowiedzi

e-mail: Aleksandra.Pytka@mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.