2.5 Skuteczna pomoc społecznaWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 17.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Projekt może być realizowany przez jednego Wnioskodawcę lub w Partnerstwie. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są:

  • W ramach modułu I -  Wnioskodawca lub partner, który posiada zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
  • W ramach  modułu II - Wnioskodawca lub partner, który posiada:
    • zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.)
    • doświadczenie w kształceniu pracowników socjalnych lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej w formie prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub w formie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa odpowiednio w art. 116 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu 1 projektu, którego celem będzie zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 4.1 regulaminu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97,00%.
  • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 2 640 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20 z dnia 28.02.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. nm. ) oraz przedstawiona w rozdziale VII Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.