2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 Nabór anulowanyRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 31.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 Nabór anulowany

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem: obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl

Aplikacja umożliwiająca wypełnienie wniosku o dofinansowanie dostępna będzie od 23 lipca 2020 roku na stronie obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl.

W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.

Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu do wniosku.

Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 23 do 28 lipca 2020 r., a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 28 lipca 2020 roku.

Należy pamiętać o odświeżaniu strony.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia rozpocznie się dnia 28 lipca 2020 r. od godziny 9:00 (dzień otwarcia naboru) i potrwa do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 15:00. (dzień zamknięcia naboru).

Instytucja Organizująca Nabór dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed 31 lipca 2020 roku po złożeniu 4 000 wniosków.

Każdy wnioskodawca otrzyma zwrotne poświadczenie złożenia wraz z nadanym numerem wniosku.

Stosowna informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem: obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl 

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 są:

mikro i małe przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)], które:

  • prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
  • nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
  • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
  • na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:

a)      rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub

b)     zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.

  • według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
  • posiadają siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i faktycznie prowadzą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej;
  • w ostatnich dwóch latach posiadały status mikro lub małego przedsiębiorstwa tzn. zatrudniały poniżej 50 pracowników.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Zalacznik_nr_4_Do_Wezwania_Kryteria_wyboru_projektow (DOCX 2 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

3     – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeli­czeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.

Wysokość dofinansowania otrzymana łącznie z różnych źródeł publicznych nie może przekroczyć progów ujętych w §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 773).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40.000.000,00 zł.

 

Regulamin konkursu

Wezwanie_dotacje_obrotowe_COVID_19b (DOCX 211 KB)

Uchwala_2398_Zarzadu_konkurs_2_5 _Obrotowki_z_zalacznikami (PDF 1 MB) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zalacznik_nr_1_do_Wezwania_Wniosek_o_dotacje (DOCX 104 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zalacznik_nr_5_do_Wezwania_Wzor_umowy_COVID (DOC 303 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Uchwala_2398_Zarzadu_konkurs_2_5 _Obrotowki_z_zalacznikami   (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki – 41 365 81 42, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 57, 41 365 81 43

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74,),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku- Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3983-oglaszenie-nabor-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-315-20-w-trybie-nadzwyczajnym-dla-przedsiebiorcow-na-finansowanie-kapitalu-obrotowego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.