2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 30.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl

Sposób składania wniosków

Aplikacja umożliwiająca wypełnienie wniosku o dofinansowanie dostępna będzie od 24 września 2020 roku na stronie https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl.

W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.

Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu do wniosku.

Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 24 września do 30 września 2020 r., a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 30 września 2020 roku.

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 są mikro i małe przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, które:

  • prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
  • nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
  • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
  • na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:

            a)      rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub

            b)     zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.

  •  według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
  • na dzień 31 grudnia 2019r. posiadały i nadal posiadają siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzą działalność na terenie woj. świętokrzyskiego;
  • odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020r. począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów o co najmniej 30% musi być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w w/w miesiącach 2019r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020r.; W miesiącach wybranych do porównania spadku obrotów działalność gospodarcza nie mogła podlegać zawieszeniu (musiała być prowadzona przez wszystkie dni w wybranych miesiącach).
  • średniomiesięczny przychód ze sprzedaży netto w miesiącu/miesiącach, przyjętych do porównania spadku obrotów jest równy bądź wyższy niż 1/3 kwoty dofinansowania o którą wnioskuje w ramach projektu;
  • posiadają odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Wezwania_Kryteria_wyboru_projektow_stanowiacego (PDF 283 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

 Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów.  W przypadku samozatrudnionych FTE=1. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

3     – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 31 sierpnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeli­czeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.

Wysokość dofinansowania otrzymana łącznie z różnych źródeł publicznych nie może przekroczyć progów ujętych w §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 773).

O kolejności wniosków na liście decyduje wysokość średniego procentowego spadku obrotów z trzech wybranych miesięcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 4.000.000,00 zł,

Regulamin konkursu

Uchwala_nr_2685_20 (PDF 150 KB)

Zalacznik_do_uchwaly_nr_2685_20_Wezwanie_dotacje_obrotowe_COVID (PDF 597 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wezwania_Wniosek_o_dotacje (PDF 340 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wezwania_Wzor_umowy_COVID (PDF 591 KB)

Pozostale dokumenty  (RAR 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki – 41 365 81 42

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74,),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku- Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4084-oglaszenie-naboru-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-328-20-w-trybie-nadzwyczajnym-dla-przedsiebiorcow-na-finansowanie-kapitalu-obrotowego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.