2.9 Rozwój ekonomii społecznejWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 30.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 27.04.2020 r. (od godz. 00.00) do dnia 30.05.2020 r. (do godz. 12.00). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Została opisana w Rozdziale V. Procedura oceny i wyboru projektów regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł,
 • Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł,
 • Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł.
 • Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20 z dnia 25.03.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: Elżbieta Kornacka-Skwara, adres e-mail: elzbieta.kornacka-skwara@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.