2.9 Rozwój ekonomii społecznejWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 31.01.2018 do 28.02.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 28.02.2018 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, podmiotem ekonomii społecznej jest:

  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia    27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
    - CIS i KIS;
    - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 7.2 regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi  max. 2 000 000 PLN.

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 z dn. 16.01.2018 r. - AKTUALNY
- opis zmian

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 8 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 8 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Alicja Wróblewska, tel.: 22 461 63 91, e-mail: alicja.wroblewska@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.