2.9 Rozwój ekonomii społecznejWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 18.05.2018 do 22.06.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe (np. instytuty badawcze) działającą statutowo w obszarze edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu opracowanie i wdrożenie programu podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z uwzględnieniem jego specyfiki, otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania projektami, marketingu, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego, kwestii podatkowych, demokratycznych form zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podstaw rachunkowości, przygotowania planu finansowego i biznesplanu, zasad prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, systemami zarządzania przez jakość, sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.:

  • kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1,
  • kryteria dostępu,
  • kryteria horyzontalne,
  • kryteria merytoryczne,
  • kryteria premiujące.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 323 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18 z dnia 13.04.2018 r. (PDF, 749.29 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF, 502.86 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF, 769.32 KB)

Załącznik nr 8b - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - dotyczy państwowych jednostek budżetowych (PDF, 760.41 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: anna.stanislawska-brylska@efs.mrpips.gov.pl

Linki

https://efs.mrpips.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.