3. nabór projektów w programie INTERREG Europa ŚrodkowaEuropejska Współpraca Terytorialna

Termin konkursu

od 21.09.2017 do 25.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Europejska Współpraca Terytorialna

Działanie

3. nabór projektów w programie INTERREG Europa Środkowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II połowa 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS. 

Sposób składania wniosków

System eMS umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie jest dostępny pod adresem.

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli jest to uzasadnione zakresem projektu. Partnerzy w projektach programu to: - instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym; - instytucje prywatne posiadające osobowość prawną; - organizacje międzynarodowe.W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.  Więcej informacji o wymaganiach w zakresie partnerstwa można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część C).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie" produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych).  Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje wypracowanie rozwiązań, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako: 1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,  2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,  3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,  4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,  5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

UWAGA! Tematyczny zakres wsparcia trzeciego naboru został ograniczony.  Więcej informacji na stronie głównej programu oraz na polskiej stronie programu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku wnioskodawcy dostępnym na stronie programu (część D).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie w formie refundacji wynoszącej do 85% kosztów kwalifikowalnych dla instytucji z Polski.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zaplanowano ok. 60 mln euro. na 3. nabór.

Regulamin konkursu

Pakiet aplikacyjny zawiera wzór wniosku o dofinansowanie w trybie offline (offline application form) ogłoszenie o naborze i aktualny podręcznik wnioskodawcy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz off-line zawarty jest w pakiecie aplikacyjnym, wskazanym jw.

Wzór umowy o dofinansowanie

Polskie wersje wzorów umów: o dofinansowanie i partnerskiej dostępne są na polskiej stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze opisane są w części D podręcznika wnioskodawcy, dostępnym w pakiecie aplikacyjnym.

Pytania i odpowiedzi

Sekcja pytań i odpowiedzi prowadzona jest przez sekretariat programu na stronie

Linki

Narzędzie pozwalające na znalezienie partnera do projektu lub projektu, do którego można dołączyć, dostępne jest na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.