3. Promowanie włączenia społecznegowalka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Termin konkursu

zakończony 23.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działanie

3. Promowanie włączenia społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły do momentu rozdysponowania wszystkich środków finansowych, jednak nie później niż do 30.09.2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska
Aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Organy publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • tworzenie powiązań transgranicznych oraz sieci organizacji pozarządowych i wolontariuszy służących potrzebom osób i grup w trudnej sytuacji społecznej;
 • zaangażowanie różnych grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną (np. kulturalną, społeczną, edukacyjną itp.);
 • wspólne działania sportowe mające na celu integrację społeczną i promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • programy społeczne i zdrowotne;
 • inwestycje w usługi socjalne i infrastrukturę opieki zdrowotnej do użytku transgranicznego;
 • wspólne szkolenia i wymiana pracowników pomiędzy beneficjentami (w tym wolontariuszy) pracującymi z grupami znajdującymi się w trudnej sytuacji, w celu wzmocnienia ich zdolności do promowania integracji społecznej, rozwijania inicjatyw sieciowych i świadczenia usług socjalnych itp;
 • wspólne szkolenia dla słabszych grup społecznych w celu zwiększenia ich motywacji i zdolności do aktywnego zaangażowania się w działalność społeczną i gospodarczą;
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom mającym na celu reagowanie na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenie wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne).

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln euro na wszystkie priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt