3.1 Niskoemisyjny transport miejski

3.1.3 Niskoemisyjny transport – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 09.12.2020 do 18.12.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

3.1 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie

3.1.3 Niskoemisyjny transport – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8,
90 - 051 Łódź
(Biuro Podawcze – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • Miasto Łódź.

Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią:

 • jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 • budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej, np. układu torowego oraz sieci trakcyjnej na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach,
 • budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów,
 • zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury niezbędnej do jego obsługi i ładowania paliwem alternatywnym (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii).

Wyłącznie jako niezbędny element ww. typów projektów można realizować przedsięwzięcia polegające na:

 • budowie lub przebudowie dróg dla rowerów w celu poprawy komunikacji w ramach lub między miejscowościami,
 • budowie lub przebudowie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) lub regionalnych (np. budowa lub przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych będących przedmiotem projektu).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 95%. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielona będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych. (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 514 144 Euro (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery Euro), tj. 97 351 501,60 PLN (kurs Euro = 4, 5250 PLN z dnia 29.10.2020 r.).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na niniejszej stronie internetowej.

Linki

Łącze bezpośrednie do informacji o naborze na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.