3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (222/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 30.11.2017 do 30.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

Poddziałanie

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (222/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
4. Jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (DOC 5 MB) w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.0 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 roku)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 382 352,94 EUR, co stanowi 36 146 382,35 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 477 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 998 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 441 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 617 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 444 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, na zasadach określonych szczegółowo w rozdziale 15 ww. ustawy oraz Regulaminie procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL - Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193,
+48 32 77 40 194,
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 307,
+48 32 77 40 320

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17 na stronie Województwa Śląskiego.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.