3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT ZACH.(223/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 22.12.2017 do 22.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

Poddziałanie

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT ZACH.(223/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl 
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;

3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

4. Jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.0 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 roku)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 253 673,52 PLN 3 073 529,41EUR

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 477 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 998 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami (PDF 617 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 444 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.
Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 275 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193,
+48 32 77 40 194,
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 307,
+48 32 77 40 320.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 na stronie Województwa Śląskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.