3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego (204/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 14.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

Poddziałanie

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego (204/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

albo

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

  1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
  2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
  3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  4. Jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP  (PDF 9 MB) (uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:
-są projektami rewitalizacyjnymi,
-nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
-nie są objęte pomocą de minimis,
-nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 374 608,82 PLN (558 823,53 EUR)

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r. gdzie 1 EUR=4.2493 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu   (DOCX 196 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie   (PDF 477 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 441 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu  (PDF 444 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej  (DOC 904 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.