3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

od 20.08.2018 do 23.11.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 762 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 762 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.  

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:

- jednostkę samorządu terytorialnego,

- spółdzielnię mieszkaniową[1],

- wspólnotę mieszkaniową[2],  

- towarzystwo budownictwa społecznego[3],

- organizację pozarządową[4].

[1] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną - przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[2] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną - przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[3] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną - przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[4] W przypadku realizacji projektu dla indywidualnych budynków mieszkalnych, organizacja pozarządowa musi  posiadać siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z ochroną środowiska lub rozwojem odnawialnych źródeł energii. Działania z zakresu ochrony środowiska lub rozwoju odnawialnych źródeł energii prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. Natomiast, gdy organizacja pozarządowa realizuje własny projekt powyższe warunki nie obowiązują.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:

-  samorząd województwa,

-  samorządową osobę prawną samorządu województwa,

-  szpital dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa

-  spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej[1] oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji[2][3].  

W przypadku schematu 2 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[1] Budynek publiczny (użyteczności publicznej) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

[2] Poprzez mikroinstalacje należy rozumieć mikroinstalacje w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2017 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.).

[3] Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie może złożyć dwóch wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu, a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu [1].

[1] Projekt, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) to: przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (ZIP 80 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1. wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu (PDF 762 KB), jednak nie może być większy niż 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 2. wynosi 60% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 60 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln zł.

(Ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej (schemat 2)).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24 433 360,00  zł [1]

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

Schemat 1: 21 566 310,00 zł.

Schemat 2: 2 867 050,00 zł.

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć decyzję o przesunięciu alokacji pomiędzy schematami.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3631 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 762 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 590 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 762 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.