3.2 Drogi

3.2.1 Drogi wojewódzkieRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 30.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

3.2 Drogi

Poddziałanie

3.2.1 Drogi wojewódzkie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź

(Biuro Podawcze-parter)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej w punkcie powyżej. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku, studium wykonalności (w formach edytowalnych) oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel z jawnymi i działającymi formułami).

Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie w SZOOP na lata 2014-2020. Realizowane inwestycje drogowe muszą uwzględniać wymóg zapewnienia nośności drogi wynoszącej minimum 11,5 t na oś.

Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 Uchwałą Nr 8/21 z dnia 08.04.2021 r. znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 z dn. 14.04.2021 r. oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 95,00% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85,00% kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z § 3 pkt. 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektu nie przekracza 62 440 245,88 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca od 12.05.2021)

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (wersja archiwalna, obowiązująca do 11.05.2021)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do informacji o naborze na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.