3.2 E-zdrowie. Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/20RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 31.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

3.2 E-zdrowie. Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek", z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem (PDF 260 KB) o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

 1. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w ust. 1.
 3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu, o których mowa w:
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zasada ta dotyczy również partnerów w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia:

 1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
 2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,
 • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 - transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 618 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 969 241,55 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 618 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 473 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 618 KB).

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn; e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl; Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86       
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg; e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl; Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk; e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl; Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

lub

nabory.cyfryzacja@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 93 85, 89 521 96 52, 89 521 96 23, 89 521 96 21

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.