3.2 Efektywność energetyczna

3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 27.09.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie

3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie[1] wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.[1] Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, w Punkcie Przyjęć Wniosków w:Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków. 

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawniony jest Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.:„Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

-        poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,

-        zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,

-        instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,

-       przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego

-        w nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),

-        instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,

-        instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

-        przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),

-        inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. 

 

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów/rodzajów projektów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

* Uchwała Nr 107/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;.

* uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego wezwania wynosi 38 791 621,19 PLN[1].

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.  

Regulamin konkursu

Wezwanie 3.2.1 (PDF 443 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 480 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 

Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 18)

tel. 68 45 65 146, 144e-mail: e.huryn@rpo.lubuskie.pl; b.walewska@rpo.lubuskie.pl.  

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454

oraz

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377 osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górzeul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.