3.2 Efektywność energetyczna

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 1.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym,
- przesyłką kurierską,
- osobiście.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
- poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,

- instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,

- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),

- instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,

- instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

- przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),

- inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 147/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 94/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020;

- uchwałą nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
- 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
1 300 000,00 PLN
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs
(130 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

2020-05-13 --------------------------

W dniu 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 1 czerwca 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r., wydłużony do 15 maja 2020 r.). W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ-08-K01/20  (PDF 801 KB)

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20.  (PDF 4 MB)

Tabela - wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu. (PDF 46 KB)

 

2020-05-11 --------------------------

W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 15 maja 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r.).

W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ-08-K01/20  (PDF 801 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20.  (PDF 4 MB)

3. Tabela - wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu. (PDF 65 KB)

 

----------------------------------------

Regulamin konkursu (PDF 375 KB)

Załącznik do regulaminu (ZIP 16 MB)

Załączniki i oświadczenia (ZIP 3 MB)

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 53 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 443 KB)

Załączniki wymagane na etapie sporządzania umowy (ZIP 485 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
- osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków). Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

- Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17)tel. 68 45 65 133, - 143e-mail: m.wanat@lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl· telefoniczny: 68 45 65 119· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

· telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

· osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.