3.2 Efektywność energetyczna

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 18.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień/październik 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium
Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020
(dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.Pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu pkt 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020. Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,w Punkcie Przyjęć Wniosków

w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym,
- przesyłką kurierską,
- osobiście. 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie wwww.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz
- podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:
- Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,
- Typu I Inwestycji w zakresie Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
- kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. 

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłączniew szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:uchwałą nr 147/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 94/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;uchwałą nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanychw ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałęnr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowejwww.rpo.lubuskie.pl.Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawartew następujących uchwałach:nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:

2 300 000,00 PLN

, w tym na odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (230 000,00 PLN).

Regulamin konkursu

W dniu 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dofinansowanie w konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna - ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin naboru wniosków o dofinansowanie uległ wydłużeniu z dnia 31 maja 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy w Ogłoszeniu oraz Regulaminie przedmiotowego konkursu. 

Załączniki:

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/21 (PDF 3 MB)

 

----------------------------------------------------

Regulamin_konkurs archiwalny  (PDF 484 KB)

Katalog wydatków  (PDF 237 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki (RAR 89 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki wymagane na wykonanie sporządzania umowy  (RAR 483 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma prawo wnieś ćpisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym. 

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. 

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
-        listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
-        przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
-        osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków). Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez pisemny lub telefoniczny kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 

Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17)tel. 68 45 65 766, - 143e-mail: p.pawlak@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym e-mail: info@rpo.lubuskie.pl telefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.