3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczneInteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 01.06.2020 do 30.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie w terminie: od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 • od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);
 • od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);
 • od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
 • od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
 • od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
 • od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
 • od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7).

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK.

Sposób złożenia oświadczenia określony został w §6 Regulaminu Konkursu.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login 

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1402 z późn. zm.) Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych 
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w Regulaminie konkursu oraz odrębnych przepisów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 mln zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Pozostała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce "Dokumentacja konkursowa". 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest można wnieść na zasadach określonych w rozdziale 15 Procedura odwoławcza, art. 53- 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Protest wnoszony jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Linki

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.