3.3 Innowacje w MŚPRPO Mazowieckiego

Termin konkursu

zakończony 7.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Mazowieckiego

Działanie

3.3 Innowacje w MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. z późn. zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach);
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2020 poz. 1228) albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814);
 • od dnia 31 grudnia 2019 posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego;
 • boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do miesiąca czerwca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;UWAGA: Jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w czerwcu 2019 r, przyjmuje się że wartość przychodów w tym miesiącu wynosi 0 PLN. Oznacza to że warunek spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% nie został spełniony.
 • nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- Działu 55 ZAKWATEROWANIE;

- podklasy 56.10.A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE;

- Działu 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE;

- podklasy 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW;

- podklasy 90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;

- podklasy 90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem naboru  będzie udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 euro (66 996 000,00PLN)

Kwota dofinansowania w ramach naboru przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2020 r. wynoszącym 4,4664 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Publikacja 30.07.2020)

Karta zmian do regulaminu (Publikacja 30.07.2020)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 24.07.2020)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 24.07.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 30.07.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie nieaktualny(publikacja 24.07.2020)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Ocena projektu dokonana przez MJWPU jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy. 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 - 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09 - 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 - 610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 - 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt - godz. 8.00-16.00; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Linki

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów - Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej - nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.