3.3 Innowacje w MŚPRPO Mazowieckiego

Termin konkursu

zakończony 21.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Mazowieckiego

Działanie

3.3 Innowacje w MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:         

 • posiada status mikro albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych;        
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji z powodu COVID-19;        
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;        
 • najpóźniej 1 czerwca 2019 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (zgodnie z wpisami w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG). Zawieszenie działalności gospodarczej nie może obejmować: 31 grudnia 2019 r., czerwca 2020 r., lipca 2020 r., sierpnia 2020 r. oraz dnia złożenia wniosku (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych - zmiana wpisów w tym zakresie nie może być dokonana po 1 sierpnia 2020 r.);        
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 814);        
 • od dnia 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego, a w przypadku gdy w dokumentach rejestrowych jako siedziba została wskazana Polska, wnioskodawca dokonywał rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym na terenie Mazowsza;        
 • boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;        
 • roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r. nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się ubiega;        
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70 zł), nie jest uznawane za zaległość;        
 • nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie;        
 • od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG, zmiana w tym zakresie nie może być dokonana po 31 grudnia 2019 r.) w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 

 1. z działu 18, klasa 18.12, podklasa 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 2. z działu 49, klasa 49.39, podklasa 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;  
 3. z działu 52, podklasa 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych;
 4. z działu 56, klasa 56.21, podklasa 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 5. z działu 56, podklasa 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 6. z działu 56, klasa 56.29, podklasa 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 7. z działu 73, klasa 73.11, podklasa 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 8. z działu 74, klasa 74.20, podklasa 74.20.Z - Działalność fotograficzna;  
 9. z działu 90, klasa 90.03, podklasa 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 10. z działu 93, grupa 93.1, klasa 93.11, podklasa 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 11. z działu 93, grupa 93.1, klasa 93.12, podklasa 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
 12. z działu 93, grupa 93.1, klasa 93.13, podklasa 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 13. z działu 93, grupa 93.1, klasa 93.19, podklasa 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 14. z działu 93, grupa 92.2, klasa 93.21, podklasa 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 15. z działu 93, grupa 93.2, klasa 93.29, podklasa 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 euro (44 705 000,00PLN)[1].

[1]Kwota dofinansowania w ramach naboru przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych wynoszącym 4,4705 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Publikacja 08.10.2020)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (Publikacja 08.10.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie

Aktualny wzór umowy o dofinansowanie (Publikacja 21.10.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie Nieaktualny (Publikacja 08.10.2020)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie naboru.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Infolinia: 801 101 101, poniedziałek – piątek: 8.00 - 16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Punkty Informacyjne:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

03 - 301 Warszawa,

ul. Jagiellońska 74

22 542 27 11, 22 542 20 38

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

06 - 400 Ciechanów,

Pl. Kościuszki 522 542 27 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

07 - 410 Ostrołęka,

ul. J. Piłsudskiego 38

22 542 27 15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

09 - 400 Płock,

ul. Kolegialna 19

22 542 27 14

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

26 - 610 Radom,

ul. Kościuszki 5a

22 542 27 13

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

08 - 110 Siedlce,

ul. Wiszniewskiego 4

22 542 27 12

Linki

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19 – nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.