3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarkiRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 29.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.pok. 19 (kancelaria),

od poniedziałku do piątku w godzinach:poniedziałek: od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.2, w terminie od 30.11.2017 r. (godz. 8:00) do 29.12.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe placówką systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe jest również szkoła branżowa I stopnia.
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 oraz 10a do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:25 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Uwaga komunikat:

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursów niżej wskazanym zakresie - pełna wersja komunikatu z dnia 5.12.2017 (DOC 98 KB);

Regulamin konkursu z dnia 5.12.2017 (PDF 1 MB)

Wersja archiwalna:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty  ryczałtowe). (DOC 223 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do  umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi). (DOC 212 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) – państwowe jednostki budżetowe. (DOCX 214 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do  umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe. (DOCX 211 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-

email: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),

- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 275, -285, -246, -235 w godz. od 9.00 do 13.00 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)kontakt telefoniczny:(85) 66 54  933 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.