3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarkiRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 09.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.2, w terminie od 29.12.2017 r. (godz. 8:00) do 09.02.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:  

typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności[1]:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji[2];

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);

e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);

f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego[3];

i) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c)                                                                                                                                         [2] Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej.
[3] Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R.

typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

c) tworzenie klas patronackich w szkołach,

d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,

f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi, 

h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; 

typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców 

typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 oraz 10a do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Maksymalny poziom dofinansowania ogółem na poziomie projektu będzie uzależniony od kwoty wniesionego wkładu własnego i będzie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:25 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty  ryczałtowe) 

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do  umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) 

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) – państwowe jednostki budżetowe. 

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do  umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- email: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 275, -285, -246, -235 w godz. od 9.00 do 13.00 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystoktel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201 e-mail:sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK: e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl  (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
kontakt telefoniczny:(85) 66 54  933 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail:gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail:lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 473 53 20, e-mail:lpi@podlaskie.org.pl 

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Linki

Dokumentacja konkursowa

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.