3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 07.10.2020 do 09.11.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2021

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków - Oddziału ds. Projektów Energetycznych

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ul. Sienkiewicza 63; 25 – 002 Kielce pok. 303, III piętro.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków - Oddziału ds. Projektów Energetycznych Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63; 25 – 002 Kielce pok. 303, III piętro.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 7.10.2020 roku (od godziny 7.30) do dnia 9.11.2020 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 9.11.2020 roku z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 9.11.2020 r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 są:

1)     jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub podmioty działające w imieniu JST,

2)     związki i stowarzyszenia JST,

3)     samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

4)     uczelnie,

5)     inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną (np. fundacje i stowarzyszenia),

6)     policja,

7)     podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,

8)     samorządowe osoby prawne,

9)     jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia - Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

  • ociepleniem obiektu
  • wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne
  • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej)
  • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
  • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE
  • instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
  • wymianą/izolacjąpokrycia dachowego

Głęboka modernizacja energetyczna oznacza, że każdy projekt powinien zawierać w swoim zakresie co najmniej komponent termomodernizacji (zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej).

W ramach konkursu instalacja OZE może stanowić jedynie dodatkowy element projektu - nie może być realizowana samodzielnie.

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez właściwe samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE oraz Dyrektywy 2018/2002 z dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej min. 25 %. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie do 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (przygotowanie takiego audytu stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie). W związku z tym, konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu takiego audytu w okresie, o którym mowa powyżej.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów  (PDF 351 KB)

Zal_6_ Warunki_formalne_EFRR (DOCX 26 KB)

Zal_7_Karta_weryfikacji_warunkow_formalnych (DOCX 79 KB)

Zal_9_Wzor_karty_oceny_wniosku_o_dofinansowanie (XLSX 18 MB)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 (ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 wynosi ogółem 30 000 000,00 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie).

Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (IZ) może zwiększyć,przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców, kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które spełniają kryteria formalne, dopuszczające i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nie zostały wybrane do dofinansowania.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Uchwala_2603_20 (PDF 441 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 1 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 110 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR  (DOCX 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy_decyzji_porozumienia_o_dofinansowanie_projektu_z_EFRR (PDF 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie  (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Oddziału ds. Projektów Energetycznychw Departamencie Inwestycji i Rozwoju tel.: 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55 41 365 81 50, 41 365 81 56, 41 365 81 16 oraz e-mail: sek.ir@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

(tel: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18; e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz Miasto Kielce;

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 2), 27-600 Sandomierz (tel: 15 832 33 54, 15 864 20 74; e-mail: PIFEsandomierz@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski , buski;

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 378-12-06, 41 370-97-17; e-mail: PIFEskarzysko@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki.

Zadawane pytania nie mogą dotyczyć kwestii rozstrzygających w zakresie oceny wniosku oraz jej wyniku. Ocena pod kątem spełniania kryteriów wyboru projektów należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów i może być dokonywana wyłącznie na tym etapie.

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4046-ogloszenie-o-konkursie-zamknietym-rpsw-03-03-00-iz-00-26-325-20dzialanie-3-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-w-sektorze-publicznym-i-mieszkaniowym

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.