3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowymRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 30.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia  29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 30.03.2018 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 30.03.2018 roku z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 30.03.2018r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST  
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • TBS,
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach      organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
 • policja,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki ochotniczej i  Państwowej Straży Pożarnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7. wymiana  / izolacjapokrycia dachowego,
 8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9. mikrokogeneracją.

Głęboka modernizacja  oznacza, że każdy projekt powinien  zawierać co najmniej komponent termomodernizacji

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VIDyrektywy 2012/27/UE) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 % i powyżej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej, stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego regulaminu.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Kryteria wyboru projektów

Karta formalna wymogi (PDF 241 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 667 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 413 KB)

Kryteria merytoryczne (PDF 806 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych:

do 95% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, w tym:

 • 95% dla projektów r, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %),
 • 85% dla projektów nierewitalizacyjnych nie ujętych w Programach Rewitalizacji.
 • W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dodatkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu rewitalizacyjnego, wymagane jest złożenie zatwierdzonego Programu Rewitalizacji, w którym ujęto przedmiotową inwestycję.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:

• Dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej innej niż de minimis maksymalny poziom pomocy dla części inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku:

do 45% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstwdo

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstwdo

do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

•Dla części inwestycji dotyczącej  odnawialnych źródeł energii i wymiany pieca objętych pomocą de minimis wynosi:  do 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 wynosi ogółem  58 850 000,00 zł,  w tym 53 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5 350 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

W tym:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna wynosi ogółem  17 270 000,00 zł, w tym 15 700 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 570 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Uchwała 2949/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (PDF 410 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 174 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

 • Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.
 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWS 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.