3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

3.3.1 Promocja gospodarcza MałopolskiRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 30.12.2019 do 03.03.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu (pdf, 956 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 grudnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 marca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) instytucje otoczenia biznesu,

4) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

- promocję oferty gospodarczej regionu,

- wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

- promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

- wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (pdf,246 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•    85% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

•    15% kosztów kwalifikowanych

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 720 937,67 PLN.

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (pdf,415 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników wraz z Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (pdf, 956 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (pdf, 561 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (pdf, 186 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (pdf,691 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (pdf, 236 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (pdf, 481 KB)

Załączniki do umowy o dofinansowanie (zip, 618 KB)

Załącznik nr 7 Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (pdf, 125KB)

Załączniki do uchwały (zip, 780KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (pdf, 316 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (pdf, 744KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (pdf, 119 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (pdf, 316 KB)

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), Fax (12) 29 90 941, email: fem@umwm.pl, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, pon.: 8:00 –18:00 wt. – pt.: 8:00–16:00

Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), email: fem_chrzanow@umwm.pl ,ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 pon.: 8:00 –18:00 wt. – pt.: 8:00–16:00

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), email: fem_nowysacz@umwm.pl ,ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 pon.: 8:00 –18:00 wt. – pt.: 8:00–16:00

Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), email: fem_nowytarg@umwm.pl , al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 pon.: 8:00 –18:00 wt. – pt.: 8:00–16:00

Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), email:  fem_tarnow@umwm.pl . ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 pon.: 8:00 –18:00 wt. – pt.: 8:00 –16:00

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.