3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiegoRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

zakończony 30.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie

3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 3461‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 3461‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.06.2020 r. od godziny 7.30 do 30.09.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 26.05.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt. 2.3.3 Działanie 3.3 ppkt. 7 Typ beneficjenta oraz zgodnie z Mandatami Terytorialnymi dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego, Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 3. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
 4. Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
 7. Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

 1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz
 2. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć wskazanych w punktach 1 i 2.

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 210 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 445 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji:

 • Dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 4 760 817,24 PLN,
 • Dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 1 725 239,40 PLN,
 • Dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji –1 312 220,44 PLN,
 • Dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 4 201 722,92 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 12 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 847 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 547 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 973 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 902 KB)

Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 847 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 69 i 61 626 61 73 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie IZ WRPO 2014+ https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.