3.4 Transport kolejowyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 27.12.2017 do 30.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

3.4 Transport kolejowy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1409 – XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej w pkt 15 niniejszego paragrafu. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku, studium wykonalności (w formach edytowalnych) oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel z jawnymi i działającymi formułami).

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania III.4 Transport kolejowy w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP na lata 2014-2020).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania III.4 Transport kolejowy w SZOOP na lata 2014-2020.

Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania III.4 Transport kolejowy przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych wynosi 88% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozostałych typów projektu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z § 3 pkt 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 950 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących działania III.4 Transport kolejowy informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.