3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 19.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie

3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów przypadnie na 7 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków. IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 25 maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 19 października 2020 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.  Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.  

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. 

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.  

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.  

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie. W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jst;

- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ i ZIT AW typ projektu określony dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, dotyczący:

Typ 3.4 e: samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych – 3.4 e: przebudowa oświetlenia ulicznego w gminach miejskich i miejsko – wiejskich   (przy założeniu, że co najmniej 35% ilości modernizowanych opraw znajduje się na terenie miasta) finansowanego przez gminy, obejmującego wymianę elementów lub budowę nowej infrastruktury (ale zastępującej przeznaczoną do wyłączenia) m.in. opraw, słupów, okablowania, czujników, central sterujących itp. stanowiących oświetlenie lub wymaganych na potrzeby oświetlenia:

  • ulic,
  • placów,
  • dróg gminnych,
  • dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
  • dróg krajowych  przebiegających w granicach terenu zabudowy,
  • części dróg krajowych , wymagających odrębnego oświetlenia:
  • przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.

Dopuszcza się finansowanie przebudowy / budowy / remontu oświetlenia na drogach wewnętrznych ogólnodostępnych jeśli oświetlenie jest finansowane przez gminę. 

Nie jest możliwe finansowanie oświetlenia terenów rekreacyjno – wypoczynkowych (zgodnie z katalogiem w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków), np. parków, skwerów, ogrodów zoologicznych i botanicznych. 

Oświetlenie musi być zgodne z obowiązującym prawem oraz normą PN EN 13201. W przypadku miejsc parkingowych zlokalizowanych w obrębie dróg i placów dopuszcza się zastosowanie normy PN EN 12464-2. 

Wszystkie elementy stanowiące zakres projektu po jego zakończeniu muszą stanowić własność gminy.

Dopuszcza się realizację projektu z wykorzystaniem infrastruktury stanowiącej własność innego podmiotu (np. przedsiębiorstwa energetycznego), o ile Wnioskodawca / Beneficjent w momencie zawierania umowy o dofinansowanie dysponował będzie pisemną zgodą (umową, porozumieniem) w sprawie spełnienia warunku dot. własności elementów w trakcie realizacji oraz po zakończeniu projektu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w tym zakresie.

Nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania budowy nowych odcinków oświetlenia. Inwestycje w oświetlenie muszą przyczyniać się do udokumentowanej aktualnym  audytem efektywności energetycznej oszczędności energii elektrycznej co najmniej o 25%, z preferencją dla projektów o większej oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 względem stanu sprzed inwestycji, co należy wykazać we wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzić na zakończenie realizacji projektu audytem porealizacyjnym. Koszty audytów stanowią wydatek kwalifikowalny w projekcie. 

Inwestycja powinna wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (dokumentu równoważnego). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (dokument równoważny) powinien zostać przyjęty do realizacji uchwałą rady gminy, właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jeśli projekt realizowany jest na obszarze kilku gmin, powinien być ujęty w planach (dokumentach równoważnych) właściwych gmin.

Kategorie interwencji dla niniejszego konkursu: 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i  środki  wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

  • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dochodu poprzez zastosowanie tzw. metodyki luki finansowej, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 rozporządzenia 1303  – jeśli dotyczy);
  • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 75% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro;
  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie art. 48 rozporządzenia 651/2014) – kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 9 325 000 EUR, tj. 41 380 620 PLN (zgodnie z obowiązującym w kwietniu 2020 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,4376 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie.

Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Regulamin-konkursu-3_4_1-OSI-zmiana terminu - obowiązuje od 27.08.2020 r.

Regulamin-konkursu-3_4_1-OSI-zmiana terminu-sl zm - obowiązuje od 27.08.2020 r

Regulamin-konkursu-3_4_1-OSI-zmiana BP i czyszczace- obowiązuje od 21.07.2020 r.

Regulamin-konkursu-3_4_1-OSI-zmiana BP i czyszczace- śledź zmiany - obowiązuje od 21.07.2020 r.

Regulamin konkursu - 3.4.1-OSI - zmiana terminu - obowiązuje od 2.06.2020 r.

Regulamin konkursu - 3.4.1-OSI - zmiana terminu - śledź zmiany - obowiązuje od 2.06.2020 r. 

Regulamin konkursu 3.4.1 OSI zmiana - obowiązuje od 19.05.2020 do 1.06.2020 r.

Regulamin konkursu 3.4.1 OSI zmiana sl.zm. - obowiązuje od 19.05.2020 do 1.06.2020 r.

Regulamin konkursu - 3.4.1

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - 3.4.1 - Kryteria-wyboru

Załącznik nr 2 do Regulaminu - 3.4.1 - Wskaźniki

Załącznik nr 3 do Regulaminu - 3.4.1 - Lista sprawdzająca

Załącznik nr 4 do Regulaminu - 3.4.1 - Ludność

Załącznik nr 5 do Regulaminu - 3.4.1- Gminy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie  www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Deklaracja Natura 2000

Formularz - pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz - pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz - wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz - wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz - wkład niepieniężny (z PP)

Instrukcja wypełniania WND (ver. 12)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14_(wersja śledź zmiany)

Oswiadczenie VAT - Wnioskodawca

Oświadczenie - pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT - Partner

Oświadczenie VAT - Podmiot realizujący

Oświadczenie-analiza-OOŚ-z-instrukcją

Pelnomocnictwo

Pomoc publiczna - informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia - projekty partnerskie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umowy  o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi załączniki nr 2 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl 

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO WD pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy. Instytucja Zarządzająca RPO WD zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

02.10.2019 Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 21

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw. ver. 19

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa ver 19

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v21

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności_v21

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl    

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

pife@dolnyslask.pl

pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

pife.legnica@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-4-1-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-konkursy-horyzontalne/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.