3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnychRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 15.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 947 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 947 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- jednostkę samorządu terytorialnego;

- związek jednostek samorządu terytorialnego;

- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

- samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

• W ramach Schematu 1:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

• W ramach Schematu 2:

Projekty dotyczy budowy, przebudowy ścieżek rowerowych do 5 km (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (ZIP 64 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 850 000 zł odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej (dopuszcza się możliwość zwiększenia dofinansowania o maksymalnie 25% w odniesieniu do 1 km ścieżki rowerowej, tj. do kwoty 1 062 500 zł w przypadku, gdy z kosztorysu inwestorskiego lub w wyniku przeprowadzonego przetargu wynika konieczność zwiększenia kosztów inwestycji).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 628 785,00 zł [1]

Podział alokacji na schematy przedstawia się następująco:

Schemat 1: 17 700 000,00 zł

Schemat 2: 4 928 785,00 zł

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć decyzję o przesunięciu alokacji pomiędzy schematami.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2873 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 947 KB)- obowiązuje od 14.04.2020r.

Regulamin konkursu (PDF 942 KB) - obowiązywał od 25.03.2020r. do 13.04.2020r.

Regulamin konkursu (PDF 939 KB) - obowiązywał od 27.02.2020r. do 24.03.2020r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 376 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 947 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.